YH-KURSPLAN
Lärande i arbete 1 - Värdeskapande logistik, 25 yrkeshögskolepoäng
Workplace based learning 1 - Value adding logistics 1, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: YTLVL9
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-06-27
Reviderad av: Ledningsgruppen (Yh) 2020-06-04
Gäller fr.o.m.: 2020-08-03
Version: 2

Syfte

Kursens syfte är att ge den studerande erfarenhet av hur en logistikers arbete ser ut i praktiken. Den studerande skall efter avslutad kurs förstå hur företaget arbetar med olika delar av ett informations- varu- eller materialflöde, samt hur logistikerns roll är sammanlänkad med övriga företaget.

Kursen bidrar till följande av utbildningens övergripande mål: 2, 5, 6 och 13.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. redogöra för LIA-företagets logistiksystem och processer.
2. visa förståelse för samt beskriva LIA-företagets roll i en försörjningskedja.

Färdigheter

3. praktisera enklare problemlösning inom logistikområdet.
4. kartlägga och analysera material- och/eller informationsflödet inom ett avgränsat logistikområde.
5. arbeta självständigt samt samverka i grupp.
6. kommunicera med relevanta målgrupper på ett affärsmässigt sätt skriftligt och muntligt.
7. presentera sitt arbete på ett sakligt och sammanfattande sätt, samt kunna argumentera för sina ståndpunkter.
8. analysera och utvärdera framställningar av informations-, varu- eller materialflöden på ett konstruktivt sätt.
3. praktisera enklare problemlösning inom logistikområdet.
4. kartlägga och analysera material- och/eller informationsflödet inom ett avgränsat logistikområde.
5. arbeta självständigt samt samverka i grupp.
6. kommunicera med relevanta målgrupper på ett affärsmässigt sätt skriftligt och muntligt.
7. presentera sitt arbete på ett sakligt och sammanfattande sätt, samt kunna argumentera för sina ståndpunkter.
8. analysera och utvärdera framställningar av informations-, varu- eller materialflöden på ett konstruktivt sätt.
3. praktisera enklare problemlösning inom logistikområdet.
4. kartlägga och analysera material- och/eller informationsflödet inom ett avgränsat logistikområde.
5. arbeta självständigt samt samverka i grupp.
6. kommunicera med relevanta målgrupper på ett affärsmässigt sätt skriftligt och muntligt.
7. presentera sitt arbete på ett sakligt och sammanfattande sätt, samt kunna argumentera för sina ståndpunkter.
8. analysera och utvärdera framställningar av informations-, varu- eller materialflöden på ett konstruktivt sätt.

Innehåll

- Praktisk tillämpning av tidigare i utbildningen förvärvade teoretiska kunskaper
- Logistikerns yrkesroll
- Praktiskt arbete på ett företag som arbetar med logistik
- Projektinitiering och planering
- Skriftlig och muntlig kommunikation med medarbetare
- Observation av ett avgränsat verksamhetsområde

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av lärande i arbete på ett företag som arbetar med logistik och uppföljande seminarier

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Logistik 1 100 p med lägst betyg G/E
Eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Kursens slutbetyg baseras på en sammanvägning av resultaten i samtliga examinationsmoment.

Läranderesultat 1, 2,7 och 8 examineras med Skriftlig rapport (15 yhp).
Läranderesultat 3,4,5, och 6 examineras med Examination (10 yhp).

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig rapport15 yhpIG/G/VG
Examination110 yhpIG/G
1 Bedöms av kursansvarig utifrån LIA-handledarens observationer och den studerandes reflektioner.

Betygskriterier

· För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
· För betyget väl godkänd ska den studerade utöver kraven för godkänd, självständigt kunna analysera och reflektera över kommande yrkesroll utifrån sin egen anställningsbarhet.

Kurslitteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart.