YH-KURSPLAN
Mätning och kvalitet 2, 20 yrkeshögskolepoäng
Measurement and Quality 2, 20 HVE credit points
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: YTMK20
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-05-24
Gäller fr.o.m.: 2020-01-01
Version: 1

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskaper i kvalitet- och miljöstyrning samt färdigheter i att arbeta med verksamhetssystem för kvalitet och miljö inom modern tillverkningsindustri. Kursen ska också ge en fördjupning inom mätning, toleranser samt form och läge.
Kursen bidrar delvis till följande övergripande mål: 7, 8, 10, 14, 17, 18, 20.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. beskriva standardiserade arbetssätt för en kvalitetssäkrad produktion
2. redogöra för hur kvalitet påverkar effektiviteten inom tillverkande industriproduktion
3. redogöra för hur man arbetar med relevanta kvalitets- och miljöstandarder inom tillverkande industriproduktion
4. beskriva hur statistisk processtyrning säkerställer dugligheten av verktyget utifrån givna förutsättningar

Färdigheter

5. kommunicera åtaganden och lösningar med avseende på hållbar utveckling och kvalitet utifrån gällande rutiner
6. arbeta i grupp och bidra till gruppens resultat

Kompetenser

7. använda och tolka detaljritningar med avseende på detaljens producerbarhet kopplat till mätresultat samt form- och lägestoleranser

Innehåll

- Kvalitetsstyrning
- Standarder tex. SS-EN ISO 9001 och SS-ISO 14 001.
- Kvalitetsverktyg
- Miljöstyrning
- Mätning, toleranser, form och läge
- PDCA och grundorsaksanalys
- SPS
- Gruppsamverkan

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, handledning, grupparbeten och företagsbesök.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt lägst betyget 3/E/G i kurserna Industritekniska processer 1, Produktionskunskap 1 och Produktionsutrustning 1 (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Bedömning:
Läranderesultat 1, 2 och 3 examineras med tentamen (8 Yhp)
Läranderesultat 4, 5 och 6 examineras med inlämningsuppgift och redovisning i grupp (6 Yhp)
Läranderesultat 7 examineras med individuell inlämningsuppgift (6 Yhp)

Kursens slutbetyg baseras på en sammanvägning av resultaten i samtliga examinationsmoment.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen8 yhpIG/G/VG
Inlämningsuppgifter 16 yhpIG/G
Inlämningsuppgifter 26 yhpIG/G/VG

Betygskriterier

- För betyget Godkänt ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl Godkänt ska den studerande utöver kraven för godkänt självständigt kunna analysera och reflektera kring en detaljs producerbarhet med avseende på form- och lägestoleransernas samt motivera sina ställningstaganden.

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart, se Kurs-PM.