YH-KURSPLAN
Maskinsäkerhet, 25 yrkeshögskolepoäng
Machine safety, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: YTMS29
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-06-27
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 1

Syfte

Kursens syfte är att ge den studerande kunnande i maskinsäkerhet. De studerande får kunskaper om gällande styrdokument. Kursen skall dessutom ge kunskaper om krav på maskinsäkerhetföreskrifter samt olika metoder för att förhindra olyckor. Den studerande skall klara av att ta fram åtgärdsplaner och välja utrustning för att säkra upp maskinceller.

Kursen bidrar till följande av utbildningens övergripande mål: 4, 5, 14, 22

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1) redogöra för de europiska och svenska maskindirektiven
2) redogöra för de svenska elsäkerhetsföreskrifterna

Färdigheter

3) delta i arbetet att utföra en riskanalys på en maskinenhet/ cell
4) medverka aktivt i säkerhetsarbetet på en arbetsplats

Kompetenser

5) analysera och prioritera åtgärder för att säkra upp en maskinenhet

Innehåll

• Maskindirektiven
• Regelverket vid elolycksfall
• Maskinsäkerhetsutrustning
• Riskanalyser av maskinenheter
• CE-märkning

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, praktiskt arbete och övningar.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.Kurslitteratur på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Mekatronik 1, 100p poäng med lägst betyg E/3/G
eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Kursens slutbetyg baseras på en sammanvägning av resultaten i samtliga examinationsmoment.

Läranderesultat 1, 2, och 4 examineras genom tentamen (15 Yhp).
Läranderesultat 3 och 5 examineras genom laborationer (10 Yhp).

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen15 yhpIG/G/VG
Laborationer10 yhpIG/G/VG

Betygskriterier

• För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet
med kursens läranderesultat.
• För betyget Väl Godkänd ska den studerande utöver kraven för godkänd, självständigt
kunna göra analyser och komma med alternativa lösningar på hur man kan säkra upp en maskinenhet som utgör fara, samt motivera sina ställningstaganden.

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart.