YH-KURSPLAN
Mekatronik 1, 25 yrkeshögskolepoäng
Mechatronics 1, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: YTMT19
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-06-27
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 1

Syfte

Kursens syfte är att ge den studerande en grundläggande kunskap om mekatronisk utrustning och hur dessa kopplas in i avancerade anläggningar. Kursen skall ge praktiska och teoretiska kunskaper om hur PLC-enheter i samspel med mekatronisk utrustning kan användas för att automatisera inom industrin.

Kursen bidrar till följande av utbildningens övergripande mål: 2, 14, 15, 21, 22.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1) beskriva vilka användningsområden olika mekatroniska komponenter kan ha inom industrin

Färdigheter

2) montera mekatroniska system med hjälp av manualer, instruktioner, och ritningar
3) sammanföra ett eller flera mekatroniska system till en enhet
4) analysera enklare mekatroniska processer

Kompetenser

5) felsöka och utföra service på automatiserade system

Innehåll

• PLC och HMI-programmering
• Komponenter i automationsanläggningar
• Driftsättning av automationsanläggning
• Felsökning i en automationsanläggning

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, praktiskt arbete och övningar.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.Kurslitteratur på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Mekatronik 1, 100p poäng med lägst betyg E/3/G
eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Kursens slutbetyg baseras på en sammanvägning av resultaten i samtliga examinationsmoment.

Läranderesultat 1 examineras genom tentamen (5 Yhp).
Läranderesultat 2, 3, 4, och 5 examineras genom laborationer (10 Yhp) samt inlämningsuppgift (10 Yhp).

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen5 yhpIG/G/VG
Laboration10 yhpIG/G/VG
Inlämingsuppgift10 yhpIG/G/VG

Betygskriterier

• För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet
med kursens läranderesultat.
• För betyget Väl Godkänd ska den studerande utöver kraven för godkänd, självständigt
kunna göra analyser och reflektioner kring mekatroniska system och dess kopplingar samt kunna motivera sina ställningstaganden.

Kurslitteratur

Meddelas fyra veckor före kursstart.