YH-KURSPLAN
Övervakning och reläskydd, 20 yrkeshögskolepoäng
Monitoring and Relay Protection, 20 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: YTOVR0
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-06-27
Gäller fr.o.m.: 2020-08-01
Version: 1

Syfte

Kursen ska ge den studerande kunnade om övervakning och reläskydd i en elkraftsanläggning. Den studerande ska lära sig att hantera reläskyddssignaler, transformatorskydd, intermittenta reläskydd, relärapporter och driftövervakningssystem. Kursen ska också ge den studerande kunskaper om hur man minimerar risker för produktionsbortfall och personskador. I kursen ingår relärapporter, reläskyddssignaler, transformatorskydd, intermittenta reläskydd och driftövervakningssystem.

Kursen syftar till att delvis uppnå utbildningens kunskapsmål 4, 9 samt kompetensmål 18.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. förklara reläskyddens funktion och betydelse i elanläggningar
2. förklara vikten av att alltid undvika risken för person och egendomsskador

Färdigheter

3. analysera och korrekt tolka elektriska signaler i övervakningssystem
4. analysera och agera på relärapporter och reläskyddsignaler
5. genomföra installation av transformatorskydd och reläskydd

Kompetenser

6. föreslå förbättringar inom övervakning och reläskydd för en elkraftsanläggning.

Innehåll

• Reläskyddens funktion, uppbyggnad och användningsområde
• Arbete i driftövervakningssystem
• Transformatorer och andra väsentliga komponenter

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar och verkstadsarbete.

Kursen ges på svenska. Kurslitteratur på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Ellära 1, 100p poäng med lägst betyg G/E
eller
- Fysik 2, 100 poäng med lägst betyg G/E
eller motsvarande kunskaper

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Kursens slutbetyg utgör en sammanvägning av ingående examinationsmoment. Kursens slutbetyg utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Bedömning:
Läranderesultat 1, 2 samt 4 examineras med inlämningsuppgift 1 (8 Yhp).
Läranderesultat 3 samt 6 examineras med inlämningsuppgift 2 (7 Yhp).
Läranderesultat 5 examineras med laboration (5 Yhp).

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgift 18 yhpIG/G/VG
Inlämningsuppgift 27 yhpIG/G/VG
Laboration5 yhpIG/G/VG

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart.