YH-KURSPLAN
Produktionsregelverk, 20 yrkeshögskolepoäng
Planning and Organisation, 20 HVE credit points
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: YTPR20
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-12-02
Gäller fr.o.m.: 2020-01-13
Version: 1

Syfte

Kursen ska ge kunskaper och färdigheter inom området planering och organisering av byggprojekt.
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna planera den dagliga verksamheten i ett byggprojekt utifrån det kontraktsmässiga ramverket.

Kursen bidrar till följande av utbildningens övergripande mål:
Kunskapsmål 2, Färdighetsmål 1, 3, 4 och 5, Kompetensmål 1.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. Redogöra för innehåll och struktur för AMA AF, AMA Hus, AMA Anläggning, AMA MER Anläggning.
2. Redogöra för innehållet i relevant arbets- och avtalsrätt.
3. Redogöra för innehållet i relevant Entreprenadjuridik.

Färdigheter

4. Tillämpa relevanta kollektivavtal och andra arbetsrättsliga bestämmelser.
5. Tillämpa grundläggande entreprenadjuridik i ett byggprojekt.
6. Tillämpa och tolka AMA för bygg- och anläggningsprojekt .

Kompetenser

7. Planera den dagliga verksamheten i ett byggprojekt utifrån det kontraktsmässiga ramverket.

Innehåll

• AMA (Allmän material- och arbetsbeskrivning)
• Byggavtalet (Kollektivavtalet mellan arbetsmarknadens parter)
• MBL (Medbestämmandelagen)
• LAS (Lagen om anställningsskydd)
• AB04, ABT06, ABS (Allmänna bestämmelser utifrån entreprenadform)
• Arbets- och avtalsrätt
• Entreprenadjuridik
• Mångfald och inkludering

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar och övningar. I kursen förekommer obligatoriska moment.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.Undervisningen bedrivs normalt på svenska men kurslitteratur på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Bygg och anläggning 1, 200 p med lägst betyg G/E/3
- Bygg och anläggning 2, 200 p med lägst betyg G/E/3
eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen20 yhpIG/G/VG

Kurslitteratur

Meddelas i god tid före kursstart, dock senast 4 veckor före kursstart.