YH-KURSPLAN
Träindustriell produktionsteknik 1 - material, verktyg, maskin, 25 yrkeshögskolepoäng
Wood industrial production technology 1 - Materials, tools, machine, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: YTTP11
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2020-11-17
Gäller fr.o.m.: 2021-01-01
Version: 1

Syfte

Kursen syftar till att ge den studerande kunskap om och förståelse för de olika tillverkningsmaterial som används vid produktion av möbler, inredning och andra träindustriella produkter.
Kursen syftar också till att den studerande ska få kunskap om och förståelse för de vanligaste verktygen, slipmaterialen och övrig utrustning som används i branschen.
Framför allt syftar kursen till att förstå hur alla dessa delar hänger ihop och påverkar produktionsprocessens olika delar och kvaliteten på slutprodukten. Den studerande skall erhålla kunskaper om och färdigheter i att kunna planera, kvalitetssäkra och felsöka produktionsprocessen utifrån material-, verktygs- och maskinval i en modern produktionsprocess inom trä-, möbel- och inredningsproduktion.
Kursen bidrar delvis till att uppfylla följande övergripande mål: 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. övergripande redogöra för tillverkningsmaterial som är vanligt förekommande inom möbler, inredning och träindustriella produkter
2. identifiera och förklara de vanligaste verktygen, slipmaterialen och den övriga utrustning som är förekommande i branschen
3. beskriva hur material, verktyg, utrustning med mera hänger ihop och påverkar produktionsprocessen

Färdigheter

4. förklara, planera och kvalitetssäkra samt felsöka en produktionsprocess
5. utvärdera ett projekt med hänsyn till materialval och miljöaspekter

Kompetenser

6. planera, kvalitetssäkra och felsöka en produktionsprocess utifrån material-, verktygs-, och maskinval

Innehåll

- Verktyg, maskiner och annan utrustning
- Olika trämaterial, massivt trä, skivmaterial, kompositer och andra material—egenskaper, möjligheter, användningsområden
- Olika träslag och andra material kopplat till verktyg och maskin
- Olika limtekniker och limmer kopplat till verktyg och maskin
- Miljöaspekter vad gäller materialval (spårbarhet, ursprungsland, FSC-certifiering mm)

Undervisningsformer

Undervisning ges i form av föreläsningar, övningar och projekt.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Produktionskunskap 1 eller Finsnickeri 1 eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Bedömning:
Läranderesultat 1–4 examineras med rapport och övningar
Läranderesultat 5–6 examineras med projekt och presentation

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Rapport, övningar10 yhpIG/G
Projekt, presentation115 yhpIG/G/VG
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betygskriterier

- För betyget Godkänt ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl Godkänt ska den studerande utöver kraven för godkänt självständigt redogöra och analysera ett projekt med hänsyn till kursens kunskaper samt motivera sina ställningstaganden.

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart, se Kurs-PM.