YH-KURSPLAN
Visionteknik, 25 yrkeshögskolepoäng
Vision Technologi, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: YTVIT9
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-06-27
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 1

Syfte

Kursens syfte är att ge de studerande teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i optisk sensorteknik. De studerande skall efter kursen kunna tillämpa visionteknik för guidning, inspektion, mätning och identifiering.

Kursen bidrar till följande av utbildningens övergripande mål: 10, 26, 30, 31.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1) redogöra för vanligt förekommande guidnings-, inspektions-, mätnings- och identifieringsinstrument i tillverkningsindustrin.
2) redogöra för vanligt förekommande visionsystem och deras användningsområden.

Färdigheter

3) använda optisk sensorteknik för guidning och identifiering av detaljer i en produktion.
4) använda optisk sensorteknik för inspektion och mätning av detaljer i en produktion.

Kompetenser

5) självständigt driftsätta och konfigurera ett visionsystem i praktiken.
6) analysera och välja typ av visionsystem för avsett ändamål.

Innehåll

• Utrustning för Visionteknik
• GIMI (Guidning, Inspektion, Mätning, Identifiering)
• Optisk sensorteknik
• Driftsättning

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, verkstadsarbete, och laborationer.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.Kurslitteratur på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Praktisk ellära 100 p med lägst betyg G/E/3
- Elektromekanik 100 p med lägst betyg G/E/3
- Mekatronik 1, 100 p med lägst betyg G/E/3
från programmet El- och energiprogrammet
Eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Läranderesultat 1, 2 och 3 examineras genom tentamen (10 Yhp).
Läranderesultat 4, 5 och 6 examineras genom laboration (15 Yhp).

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen10 yhpIG/G
Laboration115 yhpIG/G/VG
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betygskriterier

• För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet
med kursens läranderesultat.
• För betyget Väl Godkänd ska den studerande utöver kraven för godkänd, självständigt
kunna visa att man klarar att analysera och ge flera olika lösningar på ett uppdrag inom vision-teknologi, samt motivera sina ställningstagande

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart.