YH-KURSPLAN
Värdeskapande logistik, 25 yrkeshögskolepoäng
Value Adding Logistics, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: YTVL29
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2019-06-27
Gäller fr.o.m.: 2019-08-01
Version: 1

Syfte

Kursens syfte är att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att se ett material- och/eller varuflöde inom en verksamhet, olika aktiviteters påverkan på varandra och hur detta i slutändan påverkar slutkunden. Den studerande skall även, enligt Leans principer, kunna skapa stabila processer för ett material- eller varuflöde samt undersöka effektiviseringsmöjligheter.

Kursen bidrar till följande av utbildningens övergripande mål: 1, 3, 5, 9, 11, 12, 14, 18, 24, 25

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. särskilja värdeskapande aktiviteter från icke värdeskapande i ett material- eller varuflöde.
2. ange faktorer i försörjningskedjan som har påverkan på olika konkurrensfördelar gentemot kund.

Färdigheter

3. anpassa ett frakterbjudande efter kunds önskemål och behov.
4. analysera och reflektera kring olika aktörers kostnadspåverkan inom en försörjningskedja.
5. använda stabila processer för att skapa en standard i en verklig miljö.

Innehåll

- Standardiserade processer
- Ständiga förbättringar
- 5S
- 3PL lösningar
- Centralisering vs decentralisering
- Processkartläggning

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, övningar, gästföreläsningar och studiebesök.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Logistik 1 100 p med lägst betyg G/E
Eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Läranderesultat 1 och 2 examineras med Skriftlig tentamen (5 Yhp)
Läranderesultat 3 och 5 examineras med Inlämningsuppgifter (15 Yhp)
Läranderesultat 4 examineras med Seminarier (5 YHP)

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig tentamen5 yhpIG/G
Inlämningsuppgifter115 yhpIG/G/VG
Seminarier5 yhpIG/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betygskriterier

- För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl Godkänd ska den studerande utöver kraven för godkänd, självständigt kunna analysera och reflektera över förbättringsmöjligheternas effekter och konsekvenser för andra intressenter i försörjningskedjan.

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart.