YH-KURSPLAN
Värdeskapande logistik fördjupning, 25 yrkeshögskolepoäng
Advanced Value Adding Logistics, 25 HVE credit points
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: YTVLF9
Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2020-06-26
Gäller fr.o.m.: 2020-08-03
Version: 2

Syfte

Kursens syfte är att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att se helheten i ett material- och/eller varuflöde, olika aktörers och aktiviteters påverkan på varandra och hur detta i slutändan påverkar slutkunden. Den studerande skall med hjälp av prognoser kunna möta en varierande efterfrågan, skapa och presentera en värdeflödesanalys av ett material- eller varuflöde samt undersöka effektiviseringsmöjligheter.

Kursen bidrar till följande av utbildningens övergripande mål: 1, 5, 9, 11, 18, 24, 25

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. ange faktorer i försörjningskedjan som har påverkan på kundens upplevda servicenivå.
2. identifiera positiva och negativa aspekter med flera aktörer i en försörjningskedja.

Färdigheter

3. identifiera och beräkna andelen värdeskapande tid i ett material- eller varuflöde.
4. beräkna och analysera kring prognosers och efterfrågevariationers kostnadspåverkan inom en försörjningskedja.
5. skapa och visuellt presentera en värdeflödesanalys.

Kompetenser

6. arrangera och presentera ett praktiskt genomfört förbättringsprojekt.

Innehåll

· Standardiserade processer
· Ständiga förbättringar
· 5S
· 3PL lösningar
· Centralisering vs decentralisering
· Processkartläggning
· Begränsningsteorin

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, övningar, gästföreläsningar och studiebesök.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Logistik 1 100 p med lägst betyg G/E
Eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Kursens slutbetyg baseras på en sammanvägning av resultaten i samtliga examinationsmoment.

Läranderesultat 1, 2 och 3 examineras med seminarier (10 Yhp)
Läranderesultat 4 examineras med tentamen (5 Yhp)
Läranderesultat 5 och 6 examineras med Projekt (10 Yhp)

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen5 yhpIG/G/VG
Projekt10 yhpIG/G/VG
Seminarier10 yhpIG/G

Betygskriterier

- För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väg Godkänd ska den studerande utöver kraven för godkänd, självständigt kunna analysera och reflektera över förbättringsmöjligheternas effekter och konsekvenser för andra intressenter i försörjningskedjan, samt visa en djupare förståelse för kundvärdet i en försörjningskedja.

Kurslitteratur

Meddelas senaste 4 veckor före kursstart.