UTBILDNINGSPLAN
Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng
Master Programme in Occupational Therapy, 60 credits
Programkod: HAAR5
Fastställd av: VD 2014-12-18
Reviderad av: VD 2022-02-14
Version: 8
Programstart: Hösten 2022
Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Examensbenämning

Magisterexamen med huvudområdet arbetsterapi.

Programbeskrivning

Utbildningsprogrammet genomförs på avancerad nivå och omfattar 60 hp för magisterexamen. Ett läsår om 40 veckor omfattar 60 hp, varvid 1,5 hp i genomsnitt motsvarar en veckas studier om minst 40 timmar. Programmet har svenska som huvudsakligt undervisningsspråk, men undervisning på engelska kan förekomma. Programmet är i huvudsak webbaserat, men det förekommer att kurs som ingår i programmet ges på campus (se respektive kursplan). Kurserna inkluderar föreläsningar, seminarier, workshops och egna uppgifter som genomförs individuellt eller parvis.

Mål

Övergripande målsättning
Enligt Högskolelagen (SFS1992:1434 ändrad2006:173 1 kap. 9 §) skall utbildning på avancerad nivå väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna skaffat sig inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Nationella mål för magisterexamen
Kunskap och förståelse
- visa kunskap och förståelse inom arbetsterapi, inbegripet såväl överblick över arbetsterapi som fördjupade kunskaper inom vissa delar av arbetsterapi samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom arbetsterapi.

Färdighet och förmåga
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt, klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att inom arbetsterapi göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Lokalt mål för magisterexamen
Kunskap och förståelse
- redogöra för hur samverkan mellan team relaterar till kvalitetsutveckling inom hälsa och välfärd.

Innehåll

Utbildningsprogrammet är uppbyggt av kurser som ges på halvfart och är huvudsakligen webbaserat. Till varje enskild kurs finns en fastställd kursplan med angivna förkunskapskrav. Studenten kan välja kurser vid andra universitet och högskolor inom och utomlandet. Den kurs som väljs ska dock svara mot magisterprogrammets mål och därför godkännas av programansvarig.

Internationalisering
Hälsohögskolan arbetar aktivt för att skapa en internationell utbildnings- och forskarmiljö, vilket kan innefatta utbyte på student-, lärar- och forskarnivå. Genom bland annat utbytesprogram för studier utomlands men även möte med utländska föreläsare och utbytesstudenter, syftar internationalisering och interkulturell kommunikation till att studenten blir medveten om sin roll och sitt ansvar som professionell arbetsterapeut i en global verksamhet. Eventuellt kan delar av studierna genomföras utomlands.

Interprofessionell samverkan
På Hälsohögskolan i Jönköping finns utbildning på avancerad nivå inom flera huvudområden. I syfte att tillgodogöra sig kunskap om andra huvudområden inom hälsa- och välfärd bedrivs därför vissa av kurserna helt eller delvis i samverkan med andra professioner.

Pedagogisk grundsyn
Grunden för Hälsohögskolans pedagogiska syn är att individen ges frihet att söka sin kunskap samt att ta ansvar för sitt lärande och sin personliga utveckling. Målet med lärandet är att individen skaffar sig handlingsberedskap för att delta i utveckling av ett föränderligt samhälle.
Den pedagogiska grundsynen innebär att:
- miljön för lärandet främjar aktivt kunskapssökande och studentens eget ansvar
- lärprocesser- och examinationsformer bidrar till utveckling av studentens förmåga till kritiskt tänkande, problemlösning, djupinlärning och förståelse
- lärprocesser främjar utvecklingen av ett professionellt förhållningssätt i arbetet med patienter/klienter/brukare samt i samverkan med andra professioner
- vetenskapligt förhållningssätt är en naturlig del i lärandet.
Den pedagogiska grundsynen konkretiseras i de olika programmen genom arbetsformer som stöder studenternas lärprocesser. Regelbundna kursvärderingar genomförs och resultatet från dessa skall beaktas i utformningen av utbildningsplaner, kursplaner, arbetsformer och examinationsformer. I detta arbete skall studenterna vara delaktiga. Hälsohögskolans ledning har till uppgift att återkommande följa och utvärdera utvecklingen av den pedagogiska grundsynen.

Kurser i huvudämnet
Aktivitetens betydelse för hälsa I, 7,5 hp
Arbetsterapi teori I, 7,5 hp
Evidensbasering inom hälsa och välfärd, 7,5 hp
Arbetsterapi examensarbete I, 15 hp

Kurser i övriga ämnen
Vetenskapsteori och vetenskaplig metod,15 hp
Teamsamverkan i en föränderlig organisation, 7,5 hp

Undervisning och examination

Utbildningen bedrivs med ett problemorienterat arbetssätt där studentens eget lärande sätts i fokus. Arbetsformer anpassas efter kursens karaktär och grad av fördjupning och kan bestå av litteraturstudier, föreläsningar, seminarier och uppgifter enskilt eller i grupp.

Begränsad examinationsrätt
Studenterna ska erbjudas tre examinationstillfällen per kurs och läsår där det första examinationstillfället ("ordinarie examination") ska infalla i direkt anslutning till kursen och det andra examinationstillfället ska infalla senast 12 veckor (inom terminstid) efter ordinarie examination. Undantag kan göras för examinationsformer som kräver mer än 12 veckors framförhållning eller som bara kan göras under vissa säsonger, till exempel VFU- och praktikperioder. Även undantagna är examinerande moment av engångskaraktär som till exempel komplexa laborationer och exkursioner, där studenterna får hänvisas till nästa gång kursen ges inom det ordinarie kursutbudet. Information om sådana avvikelser ska delges studenterna vid kursstart av kursansvarig lärare.
Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator.

Bestämmelser vid förändringar i program och kurser
Om ett program upphör eller ändras väsentligt ska Hälsohögskolan fullgöra den platsgaranti som har beviljats genom antagning till programmet samt genom beslut om studieuppehåll. Studenter som har registrerats på en kurs har rätt att examineras enligt den kursplan som gällde vid registreringen eller enligt en kursplan som väsentligen motsvarar denna. Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter den nedlagda eller förändrade kursens tredje examinationstillfälle. I samband med beslutet ska Hälsohögskolan informera på sin hemsida om tid och plats för återstående examinationstillfällen. Om en student har godkända delmoment i en kurs som upphört eller ändrats väsentligt, får examinator besluta om hur det tidigare kursmomentet ska tillgodoräknas vid examination enligt den nya kursplanen.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Kandidatexamen i arbetsterapi eller arbetsterapeutexamen, 180 hp, inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande.

Examenskrav

Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
Examensbevis utfärdas på begäran efter avslutad och godkänd utbildning.

Övrigt

Betyg
Som betyg används A, B, C, D, E, FX eller F. Hälsohögskolan kan föreskriva om ett annat betygssystem vilket beslutas av VD. I sådant fall anges detta i kursplanen.

Tillgodoräknande
En student som gått igenom delar av högskoleutbildning med godkända resultat vid någon annan svensk eller utländsk högskola eller har inhämtat motsvarande kunskaper och färdigheter på annat sätt kan efter prövning få detta tillgodoräknat inom ramen för sin utbildning vid Hälsohögskolan. Efter framställan med nödvändig dokumentation av studenten, beslutar avdelningschef till vars avdelning kursen är knuten, om tillgodoräknande kan ske. Studenten skall underrättas skriftligt om innehållet i beslutet.

Studieuppehåll och återupptagande av studier
Studieuppehåll kan endast sökas och beviljas från utbildningsprogram, inte från kurs.
Studieuppehåll söks av studenten på särskilt formulär och inges till Avdelningen för rehabilitering. Studieuppehåll beviljas för maximalt ett (1) år. Studieuppehåll beslutas av avdelningschef. Avdelningschefen skall meddela beslutet skriftligt och i samråd med studenten planera återupptagandet av studierna. Studierna bedrivs då enligt den utbildningsplan som gäller vid tidpunkten för återupptagandet.
Studenten anmäler till Avdelningen för rehabilitering när studier önskas återupptas. Beslut om återupptagande av studier fattas av avdelningschef. Beslutet skall meddelas studenten skriftligt.

Studieavbrott
Anmälan om studieavbrott från program eller kurs inges av studenten på särskilt formulär till Avdelningen för rehabilitering. Innan studieavbrott beslutas ska studenten ha rätt till studievägledning. Beslut om studieavbrott fattas av avdelningschef, vilken också ansvarar för att studenten avregistreras från kursen.