UTBILDNINGSPLAN
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ett ämne, 90 högskolepoäng
Additional Teacher Training, 90 credits
Programkod: LGG19
Fastställd av: VD 2019-03-12
Reviderad av: VD 2021-05-07
Version: 5
Gäller fr.o.m.: 2023-08-21
Utbildningsnivå: Grundnivå

Examensbenämning

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Programbeskrivning

Kompletterande pedagogisk utbildning är en akademisk professionsutbildning som syftar till att komplettera tidigare tillägnade ämneskunskaper i särskilt utvalda undervisningsämnen i gymnasieskolan eller motsvarande nivåer i vuxenutbildningen för att studenten ska kunna avlägga ämneslärarexamen enligt Förordning (2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till lärarexamen. De särskilt utvalda undervisningsämnena är för närvarande: svenska, engelska, moderna språk, svenska som andra språk, historia, geografi, religionskunskap, samhällskunskap, sociologi, företagsekonomi, matematik, fysik, kemi, biologi, naturkunskap och teknik. Utbildningen förutsätter att studenten redan har tillägnat sig goda ämneskunskaper.

Utbildningen omfattar 90 högskolepoäng och examen avläggs på grundnivå. Studenten läser kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna 60 högskolepoäng samt verksamhetsförlagd utbildning 30 högskolepoäng. Den kompletterande pedagogiska utbildningens uppläggning och innehåll syftar till att möta de krav och uppnå de mål som anges i högskoleförordningen (1993:100, bilaga 2 med senaste ändring), i förordning om utbildning till lärare och förskollärare (2021:1335 med senaste ändring) samt i förordning om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till lärarexamen (2011:686 med senaste ändring).

Mål

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan ska studenten:

Kunskap och förståelse
- visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegripet såväl brett kunnande inom ämnesstudiernas huvudområde som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av detta område och fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för den verksamhet i övrigt som utbildningen avser samt visa kännedom om vuxnas lärande,
- visa fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, och visa kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
- visa sådan kunskap om barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för den verksamhet som utbildningen avser,
- visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
- visa kunskap om skolväsendets organisation och villkor, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia och
- visa fördjupad kunskap om bedömning och betygsättning.

Färdighet och förmåga
- visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas,
- visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen, ämnesområden och ämnesdidaktik,
- visa förmåga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling,
- visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för den verksamhet i övrigt som utbildningen avser,
- visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling,
- visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra tillgodose elevers behov av specialpedagogiska insatser, inbegripet specialpedagogiska insatser för elever med neuropsykiatriska svårigheter,
- visa förmåga att observera, dokumentera och analysera elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och att informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare,
- visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
- visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever,
- visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
- visa förmåga att kommunicera och reflektera kring frågor som rör identitet, sexualitet och relationer,
- visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
- visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och
- visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten utveckla färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare,
- visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.

Innehåll

Utbildningen omfattar två områden:Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK)
Den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar 60 högskolepoäng på såväl grund- som avancerad nivå. Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan anknyter till kommande yrkesutövning och omfattar följande:Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
VFU omfattar 30 högskolepoäng, och ska genomföras i en verksamhet som är relevant för studentens inriktning. 15 högskolepoäng riktas mot innehållet i den utbildningsvetenskapliga kärnan och 15 högskolepoäng mot ämnesstudierna.

Kursförteckning
Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund för kompletterande pedagogisk utbildning (UVK) 10,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning I för kompletterande pedagogisk utbildning, 4,5 hp
Lärande och utveckling för kompletterande pedagogisk utbildning (UVK) 7,5 hp
Didaktik inom pedagogisk utbildning (UVK) 7,5 hp
Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för kompletterande pedagogisk utbildning (UVK) 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning II för kompletterande pedagogisk utbildning, 7,5 hp
Specialpedagogik för kompletterande pedagogisk utbildning (UVK) 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning III för kompletterande pedagogisk utbildning, 7,5 hp
Bedömning och betygsättning för kompletterande pedagogisk utbildning (UVK) 7,5 hp
Utvärdering och utveckling för kompletterande pedagogisk utbildning (UVK) 4,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning IV för kompletterande pedagogisk utbildning 10,5 hp
Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle för kompletterande pedagogisk utbildning (UVK) 7,5 hp

Viss omflyttning och förändring av kurser kan ske så länge det inte påverkar utbildningens innehåll och progression.

Undervisning och examination

För varje kurs i utbildningen finns en särskild kursplan som är ett juridiskt bindande dokument. Undervisnings- och examinationsformerna för de kurser som ges inom utbildningen framgår av kursplanerna. Närmare bestämmelser och information om examination och betygsättning återfinns i Bestämmelser och riktlinjer för utbildning vid Jönköping University (BRJU), i respektive kursplan samt i respektive studieguide.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6, Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3. Dessutom krävs ämnesstudier i ett ämne omfattande minst 120 hp, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. Med ämne avses relevant undervisningsämne i gymnasieskolan.

Tillgodoräknande

En student som har gått igenom delar av högskoleutbildning med godkända resultat vid någon annan svensk eller utländsk högskola, eller har inhämtat motsvarande kunskaper och färdigheter på annat sätt, kan efter prövning få detta tillgodoräknat inom ramen för utbildningen. Efter framställan av studenten, innehållande nödvändig dokumentation, fattas beslut om tillgodoräknande kan ske.

Villkor för fortsatta studier

Särskilda förkunskapskrav inom utbildningen anges i respektive kursplan.

Examenskrav

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan avläggs på grundnivå och uppnås efter att studenten har fullgjort erforderliga kursfordringar och i övrigt uppfyller kraven för ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i enlighet med Förordning (2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen, med senare ändringar.

Kurserna inom programmet (se Kursförteckning) ska vara genomförda med godkänt resultat. Även andra kurser med liknande innehåll och omfattning kan efter särskilt beslut av utbildningsledare ingå i examen (se Tillgodoräknande).

Övrigt

Särskilda förkunskapskrav för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Studieuppehåll
Studenter som antagits till ett program har platsgaranti på de kurser som ingår i programmet, eller motsvarande kurser, under den tid som motsvarar normalstudietid på programmet. En student kan beviljas studieuppehåll om skäl finns. En student som fått studieuppehåll har rätt att återuppta studierna efter uppehållstidens utgång med samma garanti för plats som gällde före studieuppehållet men med reservation för att ändringar av utbildnings- och kursplaner kan genomföras under uppehållstiden.

Avrådan och avbrytande av studier
Om det föreligger tveksamhet om en students förutsättningar att fullfölja utbildningen med godkänt resultat eller om hans/hennes lämplighet för det yrke utbildningen syftar till ska utbildningsledningen utreda om studenten bör avrådas från att fullgöra utbildningen.
Utredningen ska ske i samråd med berörda lärare inom såväl högskole- som verksamhetsförlagda delar av utbildningen och ska också innefatta ingående samtal med studenten själv. En student, som efter utredning bedöms sakna tillräckliga förutsättningar för att fullfölja utbildningen eller vara olämplig för yrket, ska avrådas från att fortsätta studierna. Studenten ska då beredas tillfälle att med studievägledare diskutera alternativa utbildningar. En student som efter tre möjligheter att nå godkänt resultat på verksamhetsförlagda studier ändå inte nått godkänt resultat ska avrådas från fortsatta studier.