UTBILDNINGSPLAN
Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet - inriktning Öppen Ingång, 180 högskolepoäng
Media and Communication Science Programme - specialisation Open Entrance, 180 credits
Programkod: LGMÖ0
Fastställd av: VD 2020-02-27
Version: 1
Diarienummer: §20/029
Programstart: Hösten 2020
Utbildningsnivå: Grundnivå

Examensbenämning

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap.

Programbeskrivning

Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet är ett treårigt program för studenter som vill arbeta med kommunikation inom olika yrkesfält och/eller ämnar gå vidare till studier på avancerad nivå. Under studietiden erhåller studenterna omfattande - såväl teoretiska som praktiska - kunskaper om medier och kommunikation, samtidigt som de kontinuerligt erbjuds nya möjligheter att fördjupa och specialisera sig efter sina egna intressen. Programmet genomsyras av ett hållbarhetsfokus - ett fokus på kopplingen mellan kommunikation och ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet - samt en ambition att hålla kurserna ajour med dagens föränderliga medielandskap.

Under programmets första år läser alla studenter gemensamma kurser inom huvudområdet Medie- och kommunikationsvetenskap för att sedan delas in i fyra olika inriktningar; Marknadskommunikation, Medieproduktion, Strategisk kommunikation och Global Communication. Övriga delar av programmet omfattar en valbar termin med valbara kurser eller utlandsstudier vid något av HLK:s partneruniversitet, en termin med gemensamma kurser som avslutas med uppsatsskrivande, samt en termin med projektarbete och praktik. Under den valbara terminen kan studenterna också välja att läsa fristående kurser som inte överlappar med de obligatoriska kurser som redan ingår i MKV-programmet.

Vissa kurser inom programmet ges på engelska.

Mål

Enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2 ska studenten för kandidatexamen:

Kunskap och förståelse
- visa kunskap och förståelse inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga området, samt inbegripen kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom den medie- och kommunikationsvetenskapliga forskningen, både gällande kvantitativ som kvalitativ, fördjupning inom antingen Marknadskommunikation, Medieproduktion, Strategisk kommunikation eller Global Communication.


Färdighet och förmåga
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom fältet för medie- och kommunikationsvetenskap.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att inom medie- och kommunikationsvetenskap göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Innehåll

I kandidatprogrammet ingår följande kurser. För varje kurs finns en särskild kursplan upprättad.
Programmets struktur är följande:

År 1.
Termin 1
(Kursbenämning/Hp/Nivå)

Introduktion till MKV, 7,5 hp, G1N
Texten som arbetsredskap, 7,5 hp, G1N
Digitala verktyg, nya medier och kreativitet, 7,5 hp, G1N
Medier, politik och samhälle, 7,5 hp, G1N

Termin 2

Kommunikation och organisation, 7,5 hp, G1F
Kommunikation för hållbar utveckling, 7,5 hp, G1F
Medie- och kommunkationsvetenskapliga teorier och metoder I, 7,5 hp, G1F
Uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap I, 7,5 hp, G1F

År 2.
Termin 3

Kurser inom vald inriktning:

Marknadskommunikation:
Kommunikation, reklam och marknad, 7,5 hp, G1N (FEK.)
Strategic Brand Management, 7,5 hp, G1N (FEK.)
Ekonomisk projekt- och produktionsledning, 7,5 hp, G1F
Copywriting, 7,5 hp, G2F

Medieproduktion:
The Foundations of Journalism, 7,5 hp, G1F
Radioproduktion, 7,5 hp, G1F
Videoproduktion, 7,5 hp, G1F
Integrerad medieproduktion, 7,5 hp, G1F

Strategisk kommunikation:
Organisationers kommunikativa grunder, 7,5 hp, G1F
Samhälle och språk, 7,5 hp, G1F
Marknad och medier, 7,5 hp, G1F
Crisis Communication, 7,5 hp, G1F

Global Communication:
Communication Across Cultures, 7,5 hp, G1F
Communication in a Global Media Context, 7,5 hp, G1F
Leadership in a Global Environment, 7,5 hp, G1F
Cross-Cultural Advertising and Marketing Communication, 7,5 hp, G1N (FEK.)

Termin 4

Valbar termin med valbara kurser eller utlandsstudier.

År 3.
Termin 5

Medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier och metoder II, 15 hp, G2F
Uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap II, 15 hp, G2E

Termin 6

Projektarbete, 12 hp, G2F
Verksamhetsförlagd utbildning, 18 hp, G2F

Undervisning och examination

Utbildningsprogrammet ges på helfart. Undervisningsspråk är svenska och engelska.

Nytt examinationstillfälle erbjuds inte för examinerande moment som vid tidigare examination bedömts med betyget G/E eller högre.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Samhällskunskap A och Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B.

Examenskrav

Efter fullgjorda kursfordringar inom Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet utfärdas en filosofie kandidatexamen med inriktning mot antingen Marknadskommunikation, Medieproduktion, Strategisk kommunikation eller Global Communication. Engelsk översättning är Bachelor of Social Science.

Övrigt

Kursbevis över genomförd kurs erhålles efter ansökan.

Studenter som följer programmets kurser enligt utbildningsplanen är garanterad plats på de kurser som ges inom ramen för programmet. En förutsättning för att få läsa en kurs är dock att man uppfyller de förkunskapskrav som kursen har. Förkunskapskraven till en kurs anges i kursens kursplan.

För studenter som påbörjat utbildningsprogrammet före HT2020 gäller tidigare utbildningsplan.